logo

Ochrana osobních údajů

I. Správce osobních údajů

OBOZ 59 s.r.o. se sídlem Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2, IČ: 04727363,
tel. 725 09 59 59, e-mail: info@oboz59.cz.

II. Rozsah, způsob a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou o užívání chaty budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízení GDPR.

III. Účel zpracování osobních údajů
 • uzavření a plnění smlouvy o užívání chaty (nájem nebo ubytování)
 • dodržování právních předpisů, zejména zákona o místních poplatcích, zákona o evidenci obyvatel, zákona o pobytu cizinců, zákona o účetnictví a zákona o archivnictví
 • ochrana oprávněných zájmů správce osobních údajů
IV. Příjemci osobních údajů
 • orgány státní správy a samosprávy
 • poskytovatel údržby informačního systému
V. Práva spojená se zpracováním údajů
 • právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu v případě nesprávnosti nebo neúplnosti
 • právo na přenositelnost (v běžném a strojově čitelném formátu)
 • právo na výmaz osobních údajů, vyjma údajů, které jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
 • právo na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů